Algemene voorwaarden

FAM sieraden

 

Definities

 1. FAM sieraden : gevestigd te Berg en Terblijt KVK 77839331 BTW-id NL003247298B06.
 2. Klant: degene met wie FAM sieraden een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: FAM sieraden en de klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en als privé persoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van producten namens FAM sieraden.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Prijzen

 1. Alle prijzen die FAM sieraden hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 
 2. Alle prijzen op die FAM sieraden hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt kan FAM sieraden te alle tijden wijzigen.
 3. Verhogen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die FAM sieraden niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoel in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • het product niet gebruikt is.
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat gemaakt is of aangepast.
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

- op de dag nadat de consument het laatste product heeft ontvangen van 1 bestelling.

 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via: info@famsieraden.nl
 1. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan FAM sieraden, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 2. De kosten voor retourneren zijn geheel voor de consument.
 3. Ruilen in onder geen beding mogelijk.

 

Eigendomsvoorbehoud

 1. FAM sieraden blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van FAM sieraden op grond van wat voor met FAM sieraden gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan FAM sieraden zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bewaren.
 4. Indien FAM sieraden een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft FAM sieraden het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij FAM sieraden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant gegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft FAM sieraden het recht om zijn verplichting op te schorten tot dat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betalingen is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan FAM sieraden kan tegenwerpen.

 

Levertijd

 1. De door FAM sieraden opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinden of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het elektronische bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van FAM sieraden.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij FAM sieraden niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Verpakking en verzending

 1. indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan FAM sieraden niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorg draagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden bij FAM sieraden, bij gebreke waarvan FAM sieraden niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Klachten

 1. De klant dient een door FAM sieraden geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Consumenten dienen FAM sieraden uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat FAM sieraden in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op de overeenkomst tussen de partijen
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat FAM sieraden gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dat zijn overeengekomen,

 

Ingebrekenstelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan FAM sieraden.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling FAM sieraden ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als FAM sieraden een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hem hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan FAM sieraden verschuldigd zijn.

 

Overmacht

 1. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor FAM sieraden 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichten opgeschort totdat FAM sieraden er weer aan kan voldoen.
 2. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 3. FAM sieraden is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
 4.  Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van FAM sieraden alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 

Wijzigingen van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijft om de inhoud ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijzigingen algemene voorwaarden

 1. FAM sieraden is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal FAM sieraden zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van FAM sieraden.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar FAM sieraden is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 14 april 2020